default-header
Home Rijles met AD(H)D

Rijles met AD(H)D

Wij beschikken een speciaal opgeleide instructeur voor Autisme & AD(H)D.

Als je ADD of ADHD hebt, weet je als geen ander dat je net zoveel kan als ieder ander, maar dat de weg er naartoe niet altijd even vanzelfsprekend is. Daarom is het van belang om gedurende de rijlessen op een juiste manier te werk te gaan. Gebeurt dit niet, dan roept dit zowel bij de kandidaat als bij de instructeur frustraties op. Dat is absoluut niet de bedoeling.

Om dit risico te ondervangen, start je met een intakeles We brengen dan de omstandigheden in kaart waarmee wij rekening moeten houden. Op basis van deze omstandigheden en jouw eisen en wensen gaan wij er samen een leerzame en leuke rijopleiding van maken.

Rijles met AD(H)D

ADHD (oftwel aandachtstekort stoornissen met hyperactiviteit)

De belangrijkste symptomen van mensen met ADHD manifesteren zich in het klassieke drietal van: onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit. De grootste moeilijkheid is echter dat mensen met ADHD het heden niet lang genoeg kunnen afremmen om aan de toekomst te denken. Zij kunnen dus geen consequenties overzien van hun (evt. impulsief) handelen. Het is niet zo dat zij zich niet interesseren voor de toekomst (hoewel dat soms zo kan lijken!). De toekomst en het verleden lijken voor hen echter niet of nauwelijks te bestaan.

Waarom zijn er normen bij ADHD en ADD?

Personen met ADHD en ADD hebben last van aandachtsstoornissen en concentratieproblemen en ook impulsiviteit kan op de voorgrond staan.

Aandacht en concentratie zijn van belang voor veilige verkeersdeelname en impulsiviteit heeft een negatieve invloed op veilig besturen. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeerovertredingen maken of betrokken zijn bij ongelukken. Het is gelukkig zo dat medicijnen daar vaak verbetering in brengen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over rijgeschiktheid bij ADHD heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een keuring bij een specialist en een rijtest te laten plaatsvinden voordat het rijexamen afgelegd kan worden.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ADHD of ADD?

U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de specialist blijkt dat de aandachtsproblemen, de concentratiestoornissen, de impulsiviteit en bijkomende risico’s als depressie en drugsmisbruik geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist de checklist risicofactoren van het CBR. Daarnaast moet u een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Eigen verklaring, informatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest. Er is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ADHD bij volwassenen. U wordt verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Personen met ADHD of ADD kunnen sinds mei 2013 voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Dit betekent dat iedereen met ADHD of ADD met een rijbewijs voor 3 jaar, bij de eerstvolgende rijbewijsvernieuwing nog een keuring moet ondergaan. Wanneer het CBR dan, op basis van het rapport van de specialist, een onbeperkte geschiktheidstermijn afgeeft, is er vanaf dat moment geen keuring voor ADHD of ADD meer nodig bij de rijbewijsvernieuwing. In twijfelgevallen kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Personen met een beperkt rijbewijs van drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsvernieuwing altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.

Wanneer krijg ik een rijtest?

De eerste keer dat iemand met ADHD of ADD een rijexamen aanvraagt volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest.

Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken?

Nee. Bij ADHD of ADD is het nodig dat een onafhankelijk specialist het onderzoek doet en het rapport opmaakt. Er moet namelijk een oordeel komen over de rijgeschiktheid en beperkte of onbeperkte termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

Wil je meer informatie?

Wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op